imgimgimg

Foxconn 1

Foxconn 1

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Foxconn 1


icon Cổng Xếp Tự Động
icon Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.