imgimgimg

Foxconn 2

Foxconn 2

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp inox tại Foxconn 2


icon Cổng Xếp Tự Động
icon Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.