imgimgimg

KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội

KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội


icon Cổng Xếp Tự Động

icon Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.